Realizacje wniosków z debaty

Debata Społeczna w Liskowie (13.10.2017r)

Sprawozdanie z debaty społecznej zorganizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu

w Gminnym Ośrodeku Kultury w Liskowie

 

 1. Zgłoszone przez uczestników zagadnienia:

 • Nieprawidłowe oznakowanie wzdłuż drogi w kierunku Lisków - Trzenienie (linia krawędziowa ciągła), kierowcy i inni użytkownicy drogi często nie wiedzą, co oznacza linia krawędziowa ciągła wyznaczająca pobocze.

 • Zanieczyszczanie dróg przez rolników podczas prowadzonych prac polowych. (Omówienie wykroczenia określonego w art. 91 kodeksu wykroczeń oraz art.45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

 • Gromadzenie się młodzieży podczas przerw w obrębie sklepów spożywczych, usytuowanych w pobliżu szkół. Młodzi kierowcy „zjeżdżają się” swoimi autami w tych miejscach co utrudnia innym przejazd.

 • Nieprawidłowe oznakowanie dróg przy prowadzonych obecnie robotach drogowych w m. Lisków.

 • Niestosowanie się kierowców do przepisów przy Centrum Handlowym ul. ks. Wacława Blizińskiego – „jazda pod prąd”.

 

    2. Wnioski oraz inne ustalenia z debaty:

 •  Przeprowadzić audyt przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego wszystkich odcinków dróg, co do których zgłoszono uwagi podczas debaty.
 • Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o sprawdzenie właściwego oznakowania linii krawędziowej ciągłej wzdłuż drogi w kierunku Lisków – Trzenienie.

 • Sprawdzić dyslokacje patroli na terenie gminy Lisków i w przypadku braku uwzględnić miejsca zagrożone.

 

    3. Planowane zadania, wartość końcowa ich realizacji oraz termin ich zakończenia wobec wniosków oraz ustaleń:

 • dostosowanie dyslokacji służby do wskazanych przez uczestników debaty miejsc –  na bieżąco  

           wartość końcowa – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków

 

 • skierowanie do właściwych instytucji pism dot. zgłoszonych przez uczestników debaty uwag i propozycji

            wartość końcowa – realizacja zgłoszonych postulatów przyczyni się do poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

 

 • w ramach codziennych służb, kontrola wskazanych odcinków dróg pod kątem niestosowania się do panujących przepisów ruchu drogowego

         wartość końcowa – zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zobligowanie kierowców do przestrzegania ustawy Prawo o ruchu drogowym.