Władze stowarzyszenia - archiwum - Informacje o stowarzyszeniu - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Informacje o stowarzyszeniu

Władze stowarzyszenia - archiwum

 

stowarzyszenia 
STOWARZYSZENIE EMERYTóW I RENCISTóW POLICYJNYCH
KOŁO W KALISZU

 

 

 


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Władze Kaliskiego KołaStowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wybrane na lata 2014 – 2017

 

Prezes Zarządu – Zbigniew Gąsiorek,tel. 607 184 919

V-ce Prezes Zarządu - Henryk Kubik,

Sekretarz - Karol Jerczak,

Skarbnik - Lubomira Forysiak,

Członkowie Zarządu – GrażynaBorecka,

Bogdan Dybioch,

Józef Jaworowski ,

Jerzy Jędraszczyk ,

Marek Kryszak ,

Roman Wojciechowski – rzecznik prasowy.

Prezes Honorowy – Kuś Stanisław,

Ozdowski Marian.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Dariusz Stępniak,

Członkowie: Musielak Teresa,

KarolakAndrzej.

 

Delegaci na WojewódzkiZjazd Delegatów - maj 2014r

 • Borecka Grażyna,

 • Dybioch Bogdan,

 • Gąsiorek Zbigniew,

 • Jaworowski Józef,

 • Jędraszczyk Jerzy,

 • Karolak Andrzej,

 • Kubik Henryk,

 • Ozdowski Marian,

 • Wojciechowski Roman.

 

Ubezpieczeniazdrowotne:

 

 •   Ryszard Koluśniewski tel. 513 159 035

koordynatorna woj. wielkopolskie

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREZYDIUM ZARZ¡DU WOJEWóDZKIEGO SEiRP W POZNANIU

WYBRANE NA LATA 2014 – 2017

Pruszyński Stanisław - prezes

Połka Czesław - I wiceprezes

Gąsiorek Zbigniew – wiceprezes

Jagodziński Wojciech - sekretarz

Świątkowski Jerzy – skarbnik

Góra Jan - członek

Kubik Henryk - członek

Maćkowiak Stanisław - członek

Waleryszak Kazimierz – członek

 

CZŁONKOWIE ZARZ¡DU Z URZÊDU/Prezesi kół/

Twardowski Marek – Krotoszyn

Banasiak Eugeniusz - Ostrów Wlkp.

Lis Leopold - Pleszew

Kolanowski Roman - Jarocin

Filipowiak Grzegorz - Gostyń

Hoppe Zbigniew - Śrem

Rachuciński Bogdan – Kępno

 

KOMISJA REWIZYJNA

Szafrański Wojciech - przewodniczący

Szmidel Tadeusz - z-ca przewodniczącego

Pieterek Zenon - sekretarz

Dybioch Bogdan - członek

Michalska Ewa - Członek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Stowarzyszenie działa na podstawie statutu ( wpis KRS z 24.05.2007 nr 0000043188 )

Z Rozdziału I Statutu :

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych (...) jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) oraz ich rodzin ( Dz. U. Nr 8 z 2004, poz 67 z późn. zm. ), a także innych osób fizycznych i prawnych, o których mowa w § 16 Statutu [ dot. wdow/wdowców po poległych lub zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach resortu spraw wewnętrznych, jak i wdów/wdowców po zmarłych członkach stowarzyszenia]...

 

CELE STOWARZYSZENIA ...(z Rozdziału... II, § 12 Statutu) :

 1. zrzeszanie emerytów i rencistów (...) dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju;

 2. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków;

 3. aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu (...) oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno- moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowej ;

 4. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych;

 5. reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i ich organizacji.

Organem prasowym Stowarzyszenia jest Biuletyn Informacyjny - wydawany przez Zarząd Główny Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Władze Stowarzyszenia
Zarząd Główny – prezes Zdzisław Czarnecki
                        
02-514 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, tel. 72-12-913, fax 022 601-46-08,
                         tel. miejski: 22 601 29 13
e-mail
sekretariat@seirp.org.pl
 

Zarząd Wojewódzki w Poznaniu
60-790, ul. Taborowa 22

- prezes Stanisław Pruszyński
- wiceprezes Ryszard Strugliński (Kalisz)
- członkowie : Bogdan Dybioch (Kalisz)
                        
Jerzy Jędraszczyk (Kalisz)
                                               Koło w Kaliszu – siedziba: ul. Kordeckiego 34, pok. 210

(adres do korespondencji: Komenda Miejska Policji w Kaliszu ul. Jasna 1/3 „DLA STOWARZYSZENIA EMERYTóW I RENCISTóW POLICYJNYCH”)

- prezes Zbigniew Gąsiorek
- wiceprezes Marek Kryszak 
- sekretarz Karol Jerczak  
- skarbnik Lubomira Forysiak

- członkowie prezydium: Bogdan Dybioch
                                    Józef Jaworowski
                                    Roman Wojciechowski 
                                    Jerzy Jędraszczyk
 
                                    
Ryszard Strugliński 

                                    Stanisła Kuś - prezes honorowy
                                    Marian Ozdowski - prezes honorowy

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                    Henryk Kubik

- członkowie Komisji Rewizyjnej
                                    Grażyna Borecka
                                    Teresa Musielak

Zespoły problemowe:

- Zespół d/s historii i kroniki SEiRP - przewodniczący Marian Ozdowski

- Zespół d/s organizacyjno-statutowych - przewodniczący Karol Jerczak

- Zespół d/s organizacyjno-propagandowych - przewodniczacy Roman Wojciechowski

- Zespół d/s kultury i oświaty - przewodniczący Józef Jaworowski

- Zespół d/s prawnych i współpracy z jednostkami nadrzędnymi - przewodniczący Ryszard Strugliński
                                                                     

Koło w Kaliszu liczy 150 członków.

 

Z DZIEJóW NASZEGO STOWARZYSZENIA

 

W roku 1990 powstało na terenie kraju Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów resortu Spraw Wewnętrznych. W Kaliszu powstał jako jeden z pierwszych Zarząd Wojewódzki. Inicjatorami byli tutaj płk Hieronim Forysiak, mjr Tadeusz Martym oraz st. sierż. Narcyz Wawrzyniak. Pierwszym prezesem Zarządu Wojewódzkiego został Hieronim Forysiak, a prezesem Koła w Kaliszu Narcyz Wawrzyniak. Zarząd Wojewódzki obejmował 8 kół terenowych: w Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Krotoszynie, Jarocinie, Pleszewie, Ostrzeszowie,Kępnie i Sycowie (to ostatnie Koło w późniejszym czasie odeszło do Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu),

Następnym prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ppłk Marian Ozdowski, który wcześniej był prezesem Koła. Prezesem Koła w Kaliszu został Stanisław Kuś, piastujący tę funkcję do marca 2009r. 

Po reformie administracyjnej kraju (likwidacji województwa Kaliskiego) z inicjatywy M. Ozdowskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Kaliszu i powołano Zarząd Okręgowy w Kaliszu (pierwszy w kraju). Koordynował on działalność 8 kół na terenie byłego woj. kaliskiego, a także koła w Sycowie. Marian Ozdowski przez kilka kadencji był członkiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, był także wiceprzewodniczącym Zarz. Woj. w Poznaniu oraz członkiem Zarządu Głównego. Następnie prezesem Zarządu Okręgowego został mjr Ryszard Świetlik, a po nim podinsp. Ryszard Strugliński.

W wyniku podjętych na V Krajowym Zjeździe SE i RRSW uchwał dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia. Skutkowało to zmianą jego nazwy, a także uproszczenia struktur. W 2007 r. Zarząd Okręgowy w Kaliszu rozwiązał się, a wszystkie Koła uzyskały pełną autonomię i podlegają obecnie Zarządowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.